Werkwijze

Ik streef ernaar om binnen 24 uur na aanmelding, per mail of telefonisch, contact met je op te nemen om een eerste afspraak te plannen. De eerste afspraak kan meestal gepland worden binnen 2 tot 4 weken.

Ik nodig je uit in de praktijk voor een kennismakingsgesprek. De afspraak krijg je bevestigd per mail. Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar, gaan we jouw hulpvraag verder in kaart brengen en bespreken we of haptotherapie of heartcoherentiecoaching zinvol kan zijn. Zo ja, dan plannen we een nieuwe afspraak in om de intake compleet te maken.

Als je besluit in haptotherapie behandeling te gaan, maak ik een behandelplan. Dit bespreken we dan samen. Ook vraag ik je om tijdens de derde afspraak een behandelovereenkomst te tekenen. In deze overeenkomst staat een verwijzing naar mijn praktijkvoorwaarden en geef jij al dan niet toestemming voor een aantal zaken.  

We plannen regelmatig momenten om de behandeling te evalueren, bij te stellen of af te sluiten.

De praktijk bevindt zich op de Weerdsingel O.Z. 83 in Utrecht. Met regelmaat spreek ik ook af in het bos voor een sessie. De ruimte in het bos en het buiten zijn biedt veel mogelijkheden om met je hulpvraag aan de slag te gaan.

Heeft u vragen

of wilt u meer informatie?

Tarieven en vergoeding

Tarief

Haptotherapie wordt gegeven door een geregistreerd GZ-haptotherapeut en bedraagt € 90,00 per behandeling van circa 50-60 minuten. De eerste afspraak (kennismaking/start intake) kost € 90,00 en duurt maximaal 45-50 minuten.

Een sessie heartcoherentiecoaching bedraagt € 90,00 en duurt circa 50-60 minuten.

Vergoeding

Haptotherapie wordt in het algemeen vergoed onder de noemer complementaire zorg, alternatieve behandelwijzen, psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgpolis.

Vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering, gaat niet ten koste van het verplichte en/of vrijwillig eigen risico.

https://haptotherapeuten-vvh.nl/verzekeraars 

Verwijzers

Huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen of andere zorgverleners, kunnen je verwijzen naar Margot Hoofs. Je kunt echter ook zónder verwijzing terecht. Ook in dat geval kun je mogelijk een deel van de behandeling vergoed krijgen via de zorgverzekeraar.

Het is mijn gewoonte verwijzers te informeren na de intake en na afronding van de behandeling. Indien wenselijk of nodig, zal ik ook tussentijds verslag kunnen doen. Dit gebeurt alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven in de behandelovereenkomst.

Praktijkvoorwaarden 2024

Ik hou van een open en heldere communicatie. Op alle door mij gegeven behandelingen zijn de voorwaarden van toepassing, zoals hierna zijn verwoord.

Kwaliteit

Praktijk MargotHoofs hanteert de kwaliteitseisen zoals opgesteld door het kwaliteitsregister GZ-Haptotherapeut van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Op de website van de VVH vind je meer informatie over de beroepscode.

Mailcontact

Jouw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het maken van afspraken, facturatie en het geven van praktijkinformatie. Indien inhoudelijke beantwoording van jouw vragen over  de behandeling niet kan wachten tot de volgende afspraak, vraag ik je dat via e-mail te laten weten.

Verplaatsen/annuleren afspraak

Gelieve zorgvuldig om te gaan met mijn agenda en alleen indien noodzakelijk de afspraak te verplaatsen. Bij afzegging binnen 48 uur moet ik helaas 50% van de kosten in rekening brengen. Binnen 24 uur reken ik het gehele bedrag. Alleen werkdagen worden hierin mee geteld. In geval van een niet nagekomen afspraak of te late berichtgeving wordt de gehele afspraak in rekening gebracht.

Betaling

Aan het eind van de maand, ontvang je een factuur per e-mail. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

  1. De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, voortvloeiend uit de behandeling ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Hierna kun je deze ter vergoeding voorleggen aan de zorgverzekeraar.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, ook nog na de in artikel 1 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk van deze verordening ligt op de verantwoordelijkheid van praktijk MargotHoofs om aan te kunnen tonen dat alle verkregen gegevens bij praktijk MargotHoofs in veilige handen zijn. In de privacyverklaring is alles omtrent bewaren en verwerken van gegevens vastgelegd. De privacyverklaring is in te zien op de website en desgewenst opvraagbaar.

Klacht?

Ik doe mijn uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en ik sta ook altijd open voor feedback. Desondanks kan het zijn dat je een klacht hebt.

Wanneer er sprake is van een klacht en we deze niet in een gesprek kunnen oplossen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat om eventuele vragen te beantwoorden.

Praktijk MargotHoofs is door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om anoniem een incident/klacht te melden bij de beroepsvereniging. De bedoeling hiervan is, dat van situaties wordt geleerd en dat de zorg hierdoor wordt verbeterd. Met het melden van een klacht draag je hieraan bij en wellicht is dat voldoende voor je.

Mocht ook het contact met de vertrouwenspersoon onvoldoende zijn geweest, dan kun je overwegen om verdere stappen te ondernemen. Je kunt dan (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij/zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Raadpleeg voor contactgegevens de VVH. Pas als na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris er geen passende oplossing is gekomen, dan is er sprake van een geschil. Praktijk MargotHoofs is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz. De klachtenfunctionaris van de VVH, kan hier meer over vertellen.

Ondertekening

Door ondertekening van de behandelovereenkomst van praktijk MargotHoofs, verklaar je de praktijkvoorwaarden aandachtig te hebben gelezen, hier geen vragen over te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

De behandelovereenkomst krijg je tijdens de derde afspraak en lever je ingevuld en ondertekend in tijdens onze derde afspraak.